Download de Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. houdt zich bezig met het uitoefenen van de rechtspraktijk in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2

Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. verricht alle diensten en overige werkzaamheden uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V., ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4

Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. voert uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden.

Artikel 5

De keuze van de door in te schakelen derden zal, behoudens deurwaardersbijstand, zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. en haar advocaten zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. ingeschakelde derden. Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6

De opdrachtgever vrijwaart Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. van alle aanspraken van derden alsmede de door Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. in verband daarmede te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Daarnaast vrijwaart de opdrachtgever Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. voor alle aanspraken jegens Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. dan wel haar advocaten welke verband houden met een gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en de Financiering en de Financiering van Terrorisme (WWFT). De meldingsplicht op grond van de WWFT gaat boven het beroepsgeheim van de Advocatenwet.

Artikel 7

  1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die aan de zijde van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. tot aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever leidt, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. komt.
  2. Indien Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. voor de schade als gevolg van beroepsaansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. beperkt tot het in desbetreffende zaak in het lopende kalenderjaar aan opdrachtgever gefactureerde en door opdrachtgever betaalde bedrag.

Artikel 8

De opdrachtgever is aan Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het door Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. vastgestelde uurtarief.

Artikel 9

Declaraties van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. dienen binnen veertien dagen – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Indien betaling na aanmaning uitblijft is Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom alsmede de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10


Bij niet betaling van de door of in opdracht van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, is Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van de iedere aansprakelijkheid van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 11

Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht met Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 12

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  2. Op iedere overeenkomst van opdracht die met de opdrachtgever wordt aangegaan is de klachtenregeling van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. van toepassing. Indien een klacht ongegrond wordt verklaard kan het geschil ter beslechting aan de hierna genoemde rechter worden voorgelegd.
  3. De rechter in Utrecht (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen opdrachtgever en Beverwijk van Gilst Advocaten B.V. kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Delen