Turboliquidatie is ontbinding van een onderneming waarbij geen vereffening plaats vindt en ook niet het faillissement van de onderneming wordt aangevraagd, maar waarbij het bestuur opgaaf doet van de ontbinding bij de Kamer van Koophandel. De onderneming wordt uitgeschreven uit het Handelsregister en houdt op te bestaan.

De advocaten van Beverwijk Van Gilst komen sinds het uitbreken van de crisis steeds vaker klanten tegen die worden geconfronteerd met schuldenaren die turboliquidatie gebruiken om van lastige schuldeisers af te komen. Turboliquidatie is ook populair omdat het de onderneming tijd en de kosten van een vereffening bespaart. Waarom een dure vereffeningsprocedure volgen terwijl er toch geen baten zijn?

Wat niet iedereen weet, is dat het overgaan tot turboliquidatie terwijl er nog schulden zijn, niet zonder risico’s is en zelf onrechtmatig is.

Ten eerste bestaat het risico dat een schuldeiser nog jaren na de turboliquidatie het faillissement van de ontbonden onderneming aanvraagt. Een curator zal dan vervolgens onderzoeken of er aanwijzingen zijn te vinden (er kan meer aan de hand zijn) voor een vordering van bestuurdersaansprakelijkheid. Ten tweede bestaat de mogelijkheid om een rechterlijk verzoek tot herroeping van het ontbindingsbesluit te doen en te vorderen dat alsnog een vereffening volgens de wet plaatsvindt.

Ten derde is in diverse uitspraken bepaald dat indien geen sprake is van baten, maar wel van een schuld, de onderneming vereffend moet worden (bv. Rb. Arnhem 26 juli 2006, JOR 2007/29, Rb Arnhem 6 december 2006, JOR 2007/109 en Rb. ‘s-Hertogenbosch 21 maart 2012, JOR 2012/140). Het in plaats van vereffening overgaan tot turboliquidatie is een onrechtmatige daad van de bestuurders. Dit kan tot gevolg hebben dat de bestuurders die over zijn gegaan tot turboliquidatie hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens niet betaalde schuldeisers.

Gelet op het voorgaande doen bestuurders die willen overgaan tot turboliquidatie er verstandig aan om goed te (laten) onderzoeken of aan de wettelijke vereisten die aan een turboliquidatie worden gesteld, is voldaan. Is niet aan de vereisten voldaan, dan bestaan er voor schuldeisers verschillende mogelijkheden om tegen de turboliquidatie en/of bestuurders van de ontbonden onderneming op te treden.

De advocaten van Beverwijk Van Gilst voeren geregeld procedures voor schuldeisers die het slachtoffer zijn geworden van een turboliquidatie. Onze advocaten helpen u graag verder om uw schade te verhalen op bestuurders die op dergelijke wijze een onderneming met schulden proberen te laten verdwijnen.

Delen