Beroep op financieringsvoorbehoud gaat niet zomaar!

Rechtbank Leeuwarden 28 april 2010

Eiser is eigenaar van een motorboot. Eiser heeft de motorboot te koop aangeboden en is met gedaagde in onderhandeling getreden. Tussen eiser en gedaagde is een voorlopige koopovereenkomst tot stand gekomen waarin het volgende financieringsvoorbehoud is opgenomen: ‘onder voorbehoud van een door koper te beoordelen passende financiering voor de aankoop van het schip’.

Gedaagde heeft getracht om financiering te verkrijgen voor de aankoop van de motorboot, bij zowel Rabobank Heerenveen als bij Hypotheken Centrum Lemmer. Beide instellingen hebben de financiering geweigerd. Gedaagde heeft een beroep gedaan op het financieringsvoorbehoud. Eiser vordert in de daaropvolgende procedure nakoming van de koopovereenkomst onder meer stellende dat gedaagde niet aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan.

Vzr.: Een ontbindende voorwaarde als de onderhavige — het niet verkrijgen van financiering — legt op de koper een inspanningsverplichting om de nodige activiteiten te ontwikkelen teneinde de benodigde financiering te verkrijgen. Koper dient deze activiteiten binnen een redelijke termijn na het sluiten van de koopovereenkomst te ontwikkelen.

Van de koper mag worden verwacht dat hij ter staving van het niet verkrijgen van financiering ten minste twee gedocumenteerde financieringsafwijzingen overlegt aan de verkoper. Indien de koper zich niet naar behoren van die inspanningsverplichting heeft gekweten, verzetten redelijkheid en billijkheid zich ertegen dat de koper alsdan een geslaagd beroep kan doen op het niet vervuld zijn van die ontbindende voorwaarde (zie HR 21 juni 1996, NJ 1996, 698).

Nu gedaagde een beroep doet op zijn bevoegdheid om de voorlopige koopovereenkomst te ontbinden en op het aan ontbinding verbonden rechtsgevolg dat hij daarna de koopovereenkomst niet meer behoeft na te komen, is het aan hem om voldoende feitelijke gegevens aan te dragen om aannemelijk te maken dat hij al het redelijk mogelijke heeft gedaan om financiering te verkrijgen en verder om het beroep op ontbinding goed te documenteren (zie Hof Leeuwarden 12 mei 2009, LJN BI6772).

Delen