Jaarlijks worden in Nederland bijna 40.000 B.V.’s opgericht. Ondanks de voordelen zien veel bedrijven toch af van deze rechtsvorm. Dit komt vooral door de (te) hoge kosten en eisen. Het kabinet is al jaren bezig met het invoeren van een aantal maatregelen waardoor het makkelijker en goedkoper wordt om een B.V. op en in te richten.

Op 12 juni 2012 heeft de 1e Kamer de “Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht” aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat ondernemers met ingang van  1 oktober 2012 makkelijker een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) kunnen oprichten. Onnodige belemmeringen zijn weggenomen. Sterke vereenvoudiging van de regels voor deze rechtsvorm levert het bedrijfsleven veel voordelen op.

Een van de belangrijkste wijzigingen is de afschaffing van het minimum startkapitaal van € 18.000,-. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen hoe groot het kapitaal is dat zij bij de oprichting van de B.V. inbrengen. De verwachting is dat dit een gunstig economisch effect zal hebben omdat het voor buitenlandse bedrijven, kleinere en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Dit maakt investeren in de onderneming aantrekkelijker. Ook de verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.

De grotere vrijheid die ondernemers wordt geboden, blijkt vooral uit de ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Voorbeelden daarvan zijn het vervallen van de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen, verruiming van de mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden, de mogelijkheid om in de statuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, of in een flexibele verdeling van stemrecht.

Delen