Wetswijziging opzegging en verlenging lidmaatschappen en abonnementen

Betere bescherming consument

Op 1 december 2011 treedt de wet stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten in werking. De wetswijziging beoogt de positie van de consument beter te beschermen.

Bij lidmaatschappen en abonnementen worden door de aanbieder van de diensten (denk aan fitnessclubs, telefoon, internet, autopechhulp, elektriciteit etc.) of producten (denk aan tijdschriften, kranten of boekenclubs) veelal stilzwijgende verlengingsbedingen opgenomen. Deze bedingen staat meestal in de algemene voorwaarden ofwel in de “kleine lettertjes” die vaak niet worden gelezen.

Einde verlengingsbedingen

Een veelvoorkomend verlengingsbeding is dat een abonnement of lidmaatschap een maand voor het einde van het jaar moet worden opgezegd bij gebreke waarvan de consument weer een jaar aan het abonnement of lidmaatschap “vast” zit. Per 11 december 2011 komt daar verandering in. Stilzwijgende verlenging voor bepaalde duur is helemaal niet meer toegestaan. Voor het geval een aanbieder wel verlenging wenst, dan dient hij hiervoor een schriftelijk akkoord (handtekening) van de consument te verkrijgen.

Wel is het toegestaan om een overeenkomst voor onbepaalde duur stilzwijgend te verleningen. Echter, de consument dient dan te allen tijde de mogelijkheid te hebben de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Met “te allen tijde” wordt bedoeld dat de consument de mogelijkheid moet hebben de overeenkomst op elk tijdstip van de maand op te zeggen en dus niet alleen aan bijvoorbeeld het einde van de maand.

Speciale regels kranten en tijdschriften

Met betrekking tot de branche van kranten en tijdschriften gelden andere regels. Daar geldt dat stilzwijgende verlenging mogelijk is voor de duur van maximaal 3 maanden. Voorwaarde is dat de consument de overeenkomst te allen tijde aan het einde van de overeenkomst moet kunnen opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Dan geldt verder dat nog 2 aparte categorien bestaan met afwijkende regels. Kranten en tijdschriften die niet vaak (maandelijks of paar maal per jaar) uitkomen, hebben een afwijkende opzegtermijn van 3 maanden. Voor proefabonnementen geldt dat stilzwijgende voortzetting niet is toegestaan.

Buiten toepassing van de wet

Voor verenigingen (bijvoorbeeld sportclubs) gelden andere regels. Deze regels zijn te vinden in het verenigingsrecht. Ook dat zal worden aangepast in het voordeel van de consument. Huur, pacht- en verzekeringsovereenkomsten vallen ook buiten toepassing van deze wet.

Wijze van opzegging

De nieuwe wet bepaalt dat consumenten hun overeenkomst via hetzelfde medium moeten kunnen opzeggen als waarmee de overeenkomst is aangegaan. Is de overeenkomst per e-mail gesloten, dan is ook opzegging per e-mail mogelijk. Een beding dat de consument verplicht om schriftelijk (aangetekend) op te zeggen is dus niet langer rechtsgeldig.

Anticipatie

De hier besproken wet treefd per 1 december2011 in werking zonder dat overgangsrecht van toepassing is. Dat betekent dat aanbieder er verstandig aan doet reeds in de loop van 2011 rekening te houden met de wijzigingen. Van belang is om bedrijfsprocessen aan te passen op de wijze waarop opzegging kan geschieden en ook rekening te houden met het gevolg dat consumenten sneller en makkelijker kunnen overstappen naar een andere aanbieder.

Aanbieders doen er verstandig aan hun algemene voorwaarden te laten aanpassen met inachtneming met de nieuwe rechten van consumenten. Dit kan reputatieschade van de aanbieder voorkomen. Van Gilst Advocaat is gespecialiseerd in het opstellen en updaten van algemene voorwaarden en doet dit werk dus graag voor uw onderneming.

Delen