Iemand die zorg nodig heeft kan zorg in natura ontvangen of een PGB (persoonsgebonden budget) krijgen van het zorgkantoor, waarmee de zorgvrager zelf een zorgverlener kan inschakelen en betalen. Dit PGB werd in het verleden ook wel rechtstreeks door het zorgkantoor uitbetaald aan de zorgverlener, op basis van een cessie door de zorgvrager aan de zorgverlener. Dit om de administratieve rompslomp voor de zorgvrager te verminderen en het incassorisico voor de zorgverlener te verkleinen. Sinds 6 juli 2009 is echter in de Regeling subsidies AWBZ opgenomen dat het PGB uitsluitend op de rekening van de zorgvrager mag worden overgemaakt. Betekent dit dat de zorgvrager de PGB-vordering ook niet meer mag cederen?

Het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch heeft op 9 maart jl. in een hoger beroep van een kort geding bepaald dat de vordering van de zorgvrager op het zorgkantoor niet kan worden overgedragen aan een zorgverlener. Een PGB dient altijd op de rekening van de zorgvrager te worden overgemaakt, en mag dus niet rechtstreeks worden gestort op de rekening van de zorgverlener.

Opvallend is dat het Gerechtshof primair oordeelt dat de zaak ongeschikt is voor behandeling in kort geding, zodat de vordering van de zorgverlener om uitbetaling door het zorgkantoor om die reden moet worden afgewezen, maar het Gerechtshof acht het toch van belang om een voorlopig oordeel te geven. Vervolgens gaat het Gerechtshof uitvoerig in op de mogelijkheid om een PGB-vordering over te dragen, waarbij met name de verhouding tussen het Burgerlijk Wetboek (artikel 3:83 BW) en de Algemene Wet Bestuursrecht (titel 4.4. van de AWB) aan de orde komt. Het betreft hier het altijd ingewikkelde, maar boeiende snijvlak tussen privaatrecht en publiekrecht.

Uiteindelijk komt het Gerechtshof terecht tot het oordeel dat het publiekrecht in dit geval zwaarder weegt dan het privaatrecht, en dat een PGB-vordering niet kan worden gecedeerd. Aan de praktijk om het PGB rechtstreeks aan de zorgverlener uit te keren, lijkt dus definitief een einde te zijn gekomen.

Lees hier de hele uitspraak.

Bron: rechtspraak.nl

Delen